تبلیغات

رمز بازی GTA IV برای XBOX360 

تمام این کد رو در تلفن همراه نیکو وارد کنید :

خون کامل وزره کامل :

3625550100

خون ٬ زره و مهمات :

4825550100

اسلحه نوع اول :

4865550100

اسلحه نوع دوم:

4865550150


کم شدن Wanted Level :
2675550100

 بالا رفتن Wanted Level :
2675550150

انتخاب آب و هوا :
4685550100

گرفتن Cognoscenti :
2275550142

گرفتن FBI Buffalo :
2275550100

گرفتن  Turismo :
2275550147

گرفتنcomet :
2275550175

گرفتن SuperGT :
2275550168

گرفتن NRG900 :
6255550100

گرفتن Sanchez :
6255550150

گرفتن Jetmax :

9385550100